50+ Những câu nói tiếng anh hay về bản thân ý nghĩa nhất

by Cong Thang Tran
13 views

Tổng hợp những câu nói tiếng Anh hay về bản thân sẽ là lời nhắc nhở bản thân phải luôn cố gắng và yêu cuộc sống của mình giúp bạn có thêm động lực và sự tự tin trong cuộc sống. Viết Bài Xuyên Việt mong rằng bài viết này sẽ đem đến cho bạn thật nhiều năng lượng tích cực nhé!

Tổng hợp những câu nói tiếng anh hay về bản thân

 • “Don’t be pushed around by the fears in your mind. Be led by the dreams in your heart.” – Roy T. Bennett 

Đừng để những nỗi sợ trong tâm trí bạn chi phối bạn. Hãy để những giấc mơ trong trái tim bạn dẫn lối.

 • I can be changed by what happens to me but I refuse to be reduced by it.

Những thứ xảy ra xung quanh có thể làm tôi thay đổi nhưng tôi sẽ không tuyệt vọng bởi chúng.

 • “The only way to do great work is to love what you do.” – Steve Jobs 

Cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu thích công việc mình làm.

 • “Your life does not get better by chance, it gets better by change.” – Jim Rohn 

Cuộc sống của bạn không cải thiện bằng sự may mắn, nó cải thiện bằng sự thay đổi.

 • Believe that life is worth living and your belief will help create the fact. — William James

Hãy tin rằng cuộc đời này là đáng sống và niềm tin của bạn sẽ biến chúng thành sự thật.

 • “You have within you right now, everything you need to deal with whatever the world can throw at you.” – Brian Tracy 

Bạn có trong mình sức mạnh ngay bây giờ, tất cả những gì bạn cần làm là đối mặt với bất cứ điều gì thế giới có thể mang đến

 • “Don’t watch the clock; do what it does. Keep going.” – Sam Levenson 

Đừng nhìn đồng hồ; hãy làm như nó làm. Luôn tiến lên

 • “Believe you can and you’re halfway there.” – Theodore Roosevelt 

Hãy tin rằng bạn có thể, và bạn đã đi được một nửa con đường.

 • Those who don’t believe in magic will never find it.

Những người không tin vào phép màu sẽ không bao giờ tìm được nó.

 • “Don’t be afraid to give up the good to go for the great.” – John D. Rockefeller 

Đừng sợ từ bỏ điều tốt đẹp để đi đến điều vĩ đại.

 • Defeat is simply a signal to press onward.

Sự thất bại chỉ đơn giản là một đòn bẩy để tiến lên phía trước.

 • When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable.

Khi có ai đó yêu bạn thật sự, cách mà họ nói về bạn sẽ rất khác. Bạn sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái khi ở bên họ.

 • Plant your garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers.

Hãy tự trồng vườn và trang trí cho chính tâm hồn bạn, thay vì chờ đợi một ai đó mang hoa đến cho bạn

 • “The only way to discover the limits of the possible is to go beyond them into the impossible.” – Arthur C. Clarke 

Cách duy nhất để khám phá giới hạn của điều có thể là vượt qua chúng, dấn thân vào điều không thể.

 • But better to get hurt by the truth than comforted with a lie.

Bị tổn thương bởi sự thật trần trụi còn hơn là cảm thấy thoải mái với một lời nói dối.

 • “You are the author of your own story. Make it a good one.” – Unknown 

Bạn là tác giả của câu chuyện riêng mình. Hãy biến nó trở thành một câu chuyện tốt đẹp.

 • “The future depends on what you do today.” – Mahatma Gandhi 

Tương lai phụ thuộc vào những gì bạn làm hôm nay.

 • Do what you feel in your heart to be right- for you’ll be criticized anyway. You’ll be damned if you do, and damned if you don’t.

Hãy làm điều mà con tim bạn cho là đúng – vì bạn không thể làm hài lòng tất cả. Bạn sẽ bị chửi bới nếu bạn làm, và cũng bị nguyền rủa nếu bạn không làm.

 • “Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.” – Albert Schweitzer 

Thành công không phải là chìa khóa đến hạnh phúc. Hạnh phúc mới là chìa khóa đến thành công. Nếu bạn yêu thích việc bạn đang làm, bạn sẽ thành công.

 • “The only person who can truly make you feel fulfilled is you.” – Oprah Winfrey 

Người duy nhất có thể thực sự làm cho bạn cảm thấy đầy đủ là chính bạn.

 • Nothing in life is to be feared; it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less.

Trên cuộc đời này này không có gì đáng sợ, chỉ cần nó được hiểu hoàn toàn. Đây chính là thời điểm để tìm hiểu nhiều hơn vì thế mà chúng ta có lẽ nên lo sợ ít hơn.

 • “The only person you should try to be better than is the person you were yesterday.” – Matty Mullins 

Người duy nhất bạn nên cố gắng vượt qua là chính bản thân bạn ngày hôm qua.

 • “The harder you work for something, the greater you’ll feel when you achieve it.” – Sudhashree Acharya 

Càng làm việc chăm chỉ cho một điều gì đó, bạn sẽ cảm thấy càng vĩ đại khi đạt được nó.

 • “The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams.” – Oprah Winfrey

Cuộc phiêu lưu lớn nhất mà bạn có thể trải qua là sống cuộc đời của những giấc mơ của bạn.

 • Not how long, but how well you have lived is the main thing.

Không quan trọng bạn sống được bao lâu, chất lượng cuộc sống của bạn tốt như thế nào mới là điều quan trọng.

 • “Don’t be afraid to stand for what you believe in, even if it means standing alone.” – Unknown 

Đừng sợ đứng lên vì những gì bạn tin tưởng, ngay cả khi điều đó có nghĩa là đứng một mình.

 • “Your time is limited, don’t waste it living someone else’s life.” – Steve Jobs 

Thời gian của bạn có hạn, đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác.

 • We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.

Tất cả chúng ta đều bước đi trên cống rãnh, nhưng chỉ một số ít trong đó ngắm nhìn những vì sao.

 • “The only limit is the one you set for yourself.” – Felix Baumgartner 

Giới hạn duy nhất là giới hạn mà bạn tự đặt ra cho bản thân.

 • “The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.” – Franklin D. Roosevelt 

Giới hạn duy nhất đối với khả năng thực hiện của chúng ta vào ngày mai sẽ là những nghi ngờ của chúng ta ngày hôm nay.

 • I love those who can smile in trouble.

Tôi trân quý những người có thể mỉm cười khi gặp rắc rối.

 • “Don’t wait for opportunity, create it.” – George Bernard Shaw 

Đừng chờ đợi cơ hội, hãy tạo ra nó.

 • Be who you are and say what you mean, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind.

Hãy là chính bản thân mình và nói những ra những điều bạn suy nghĩ, bởi vì những người cảm thấy phiền với những điều ấy sẽ không có ý nghĩa với cuộc đời bạn và những người quan trọng với bạn sẽ không thấy phiền.

 • Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking.

Những điều nhỏ bé là cần thiết để làm nên một cuộc sống hạnh phúc; hãy là chính bản thân mình, sống theo cách mà bạn nghĩ.

 • “The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.” – Eleanor Roosevelt 

Tương lai thuộc về những người tin vào vẻ đẹp của giấc mơ của họ.

 • “You are never too old to set another goal or to dream a new dream.” – C.S. Lewis 

Bạn không bao giờ quá già để đặt mục tiêu mới hoặc mơ một giấc mơ mới.

 • “Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.” – Winston Churchill 

Thành công không phải là điểm dừng, thất bại không phải là điểm chết : Tinh thần tiếp tục mới là điều quan trọng.

Những câu nói tiếng anh hay về bản thân giúp động viên chính mình

 • “Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle.” – Christian D. Larson. 

Hãy tin vào bản thân và tất cả những gì bạn là. Hãy biết rằng có một thứ bên trong bạn vĩ đại hơn bất kỳ trở ngại nào.

 • “To love oneself is the beginning of a lifelong romance.” – Oscar Wilde. 

Yêu chính mình là khởi đầu của một cuộc tình lãng mạn suốt đời.

 • If you fall asleep now, you will dream. If you study now, you will live your dream.

Nếu bạn chợp mắt vào lúc này, bạn sẽ mơ. Nếu bạn bắt đầu việc học ngay bây giờ, bạn sẽ biến giấc mơ ấy thành sự thật.

 • “Be yourself; everyone else is already taken.” – Oscar Wilde 

Hãy là chính bạn; tất cả mọi người khác đã có chủ rồi.

 • It is not easy to find happiness in ourselves, and it is not possible to find it elsewhere. – Agnes Repplier

Thật không dễ dàng để tìm thấy hạnh phúc trong chính bản thân chúng ta, và chúng ta không thể tìm thấy hạnh phúc ở nơi nào khác.

 • When you think it’s too late, the truth is, it’s still early

Khi bạn nghĩ mọi chuyện đã quá muộn, thật ra vẫn còn rất sớm.

 • There is one thing we can do better than anyone else: we can be ourselves. – William Arthur Ward

Có một điều mà chúng ta có thể làm tốt hơn bất cứ ai khác: Hãy là chính bản thân mình.

 • Studying is not about time. It’s about effort.

Vấn đề của việc học không phải là thời gian mà là sự nỗ lực.

 • I wanted to change the world. But I have found that the only thing one can be sure of changing is oneself. – Aldous Huxley

Tôi đã từng muốn thay đổi thế giới. Nhưng tôi nhận ra rằng điều duy nhất tôi có thể chắc chắn làm được là thay đổi chính bản thân mình.

 • “You don’t have to be perfect to be amazing.” – Unknown. 

Bạn không cần phải hoàn hảo để trở nên tuyệt vời.”

 • Life is not all about studying. But if you can’t even conquer this little part of life, then what else can you possibly do?

Cuộc sống không chỉ xoay quanh việc học. Nhưng nếu bạn thậm chí không thể đánh bại việc nhỏ nhặt này, thì bạn còn có thể làm được việc gì nữa?

 • To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment. – Ralph Waldo Emerson

Sống là chính mình trong một thế giới mà luôn cố gắng biến bạn trở thành người khác là điều thành công nhất.

 • “You are never given a dream without also being given the power to make it true.” – Richard Bach 

Bạn không bao giờ được ban tặng một giấc mơ mà không có sức mạnh để biến nó thành hiện thực.

 • “Love yourself first and everything else falls into line. You really have to love yourself to get anything done in this world.” – Lucille Ball. 

Hãy yêu bản thân trước và tất cả mọi thứ khác sẽ đặt vào đúng vị trí. Bạn thực sự phải yêu bản thân để đạt được điều gì đó trong thế giới này.

 • Love yourself unconditionally, just as you love those closest to you despite their faults. – Les Brown

Hãy tự yêu lấy bản thân một cách vô điều kiện, giống như cách bạn yêu những người thân thiết với mình bất chấp những lỗi lầm của họ.

 • “You are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think.” – A.A. Milne 

Bạn dũng cảm hơn bạn nghĩ, mạnh mẽ hơn bạn có vẻ và thông minh hơn bạn tưởng.

 • It’s those who are earlier than the others, those who put in more effort, who can enjoy the feeling of success.

Vấn đề không phải là ai sớm hơn ai, mà những người đặt nhiều nỗ lực hơn sẽ tận hưởng được cảm giác thành công.

 • At 30 a man should know himself like the palm of his hand, know the exact number of his defects and qualities, know how far he can go, foretell his failures – be what he is. And, above all, accept these things. – Albert Camus

Khi ở độ tuổi 30, người đàn ông nên hiểu rõ bản thân mình như nắm trong lòng bàn tay, biết chính xác anh ta có bao nhiêu khuyết điểm và ưu điểm, biết rõ anh ấy có thể đi được bao xa, dự đoán được những thất bại – hãy là chính bản thân mình. Và trên tất cả, chấp nhận những điều đó.

 • “The best way to predict the future is to create it.” – Peter Drucker. 

Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tự tạo ra nó.

 • Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no one else. – Les Brown

Hãy sống có trách nhiệm với cuộc đời của bản thân mình. Biết rằng chỉ duy nhất mình bạn có thể đưa bạn đến những nơi bạn muốn chứ không phải một ai khác.

 • “You yourself, as much as anybody in the entire universe, deserve your love and affection.” – Buddha. 

Bạn chính mình, cùng với bất kỳ ai trên thế giới này, xứng đáng được yêu và được quan tâm.

 • If you don’t walk today, you’ll have to run tomorrow.

Nếu bạn không bước đi hôm nay, bạn sẽ phải chạy vào ngày hôm sau.

 • “The greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do.” – Walter Bagehot 

Niềm vui lớn nhất trong cuộc sống là làm những điều mà mọi người nói bạn không thể làm được.

You may also like

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.