Tổng hợp những câu nói tiếng anh hay về sự tự tin

Tự tin là điều quan trọng đối với mỗi cá nhân. Khi bạn tự tin, bạn có khả năng thực hiện những ước mơ và đặt ra mục tiêu để đạt được những điều mà bạn yêu thích. Dưới đây Viết Bài Xuyên Việt đã tổng hợp những câu nói hay về sự tin giúp bạn có thêm động lực, và tin tưởng vào chính bản thân mình.

Những câu nói tiếng anh hay về sự tự tin

1. Keep your eyes on the stars and your feet on the ground – From Theodore Roosevelt

Dịch: Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và chạm đôi chân trên mặt đất.

2. The greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do –  From Walter Bagehot. 

Dịch: Niềm vui lớn nhất trong cuộc sống là làm được những việc mà mọi người nói bạn không thể làm được.

3. To live is the rarest thing in the world. Most people exist― Oscar Wilde.

Dịch: Sự sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn tất cả mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả.

4. If you think you can win, you can. Faith is necessary to victory – From William Hazlitt.

Dịch: Nếu bạn nghĩ là bạn có thể thắng, thì chính là bạn có thể. Niềm tin là điều cần thiết nhất cho chiến thắng.

5. I have never judged myself by other people’s standards. I have always expected a great deal of myself, and if I fail, I fail myself – From Sophia Loren.

Dịch: Tôi chưa bao giờ đánh giá bản thân dựa theo tiêu chuẩn của người khác. Tôi luôn kỳ vọng rất nhiều vào bản thân, và nếu tôi thất bại, chính tôi cũng thất bại.

6. Don’t cry because it’s over, smile because it happened – From Dr. Seuss

Dịch: Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.

7. It does not dwell on dreams and forget to live – From writer J.K. Rowling.

Dịch: Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên đi mất cuộc sống hiện tại.

8. Instead of giving myself reasons why I can’t, I give myself reasons why I can.

Dịch: Thay vì đưa ra cho bản thân những lý do tại sao tôi không thể, tôi sẽ chọn cho tôi những lý do tại sao tôi có thể.

9. Sooner or later, those who win are those who think they can – From Paul Tournier.

Dịch: Dù sớm hay muộn, người thắng là người nghĩ rằng họ có thể làm được.

10. You only live once, but if you do it right, once is enough – From  Mae West.

Dịch: Bạn chỉ có thể sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ.

11. Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. – Theodore Roosevelt

Dịch: Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và chạm đôi chân trên mặt đất.

12. The only person you should try to be better than is the person you were yesterday

Dịch: Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và chạm đôi chân trên mặt đất.

13. The only person you should try to be better than is the person you were yesterday. – Anonymous

Dịch: Người mà bạn nên cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn chính là bạn của ngày hôm qua.

14. Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. – Mark Twain

Dịch: Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.

15. Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results.

Dịch: Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ những kết quả khác nhau.

Danh ngôn về sự tự tin của bản thân

1. Put your future in good hands – your own.

Dịch: Hãy đặt tương lai vào bàn tay đáng tin cậy – bàn tay của chính bạn.

2. No one can make you feel inferior without your consent – From Eleanor Roosevelt.

Dịch: Không một ai có thể làm cho bạn cảm thấy mình thấp kém nếu không có sự đồng ý của bạn.

3. When I was about twelve I used to think I must be a genius, but nobody noticed. If there is such a thing as a genius, I am one, and if there isn’t I don’t care – By singer John Lennon. 

Dịch: Khi tôi mười hai tuổi, tôi từng nghĩ mình hẳn phải là thiên tài, nhưng không ai để ý. Nếu có thứ gì đó gọi là thiên tài, tôi chính là nó, và nếu không có, tôi không quan tâm.

4. It’s not who you are that holds you back, it’s what you think you’re not.

Dịch: Người giữ chân bạn không phải con người của bạn, mà là con người bạn nghĩ không phải là mình.

5. You have within you right now, everything you need to deal with whatever the world can throw at you – From Brian Tracy. 

Dịch: Ngay bây giờ bạn đã có trong mình mọi thứ bạn cần để đối phó với bất kỳ điều gì mà thế giới ném vào bạn.

6. Yeah, we all shine on, like the moon and the stars, and the sun – From Singer John Lennon

Dịch: Vâng, tất cả chúng ta đều tỏa ánh sáng như ánh trăng, như những ngôi sao, và như mặt trời.

7. Sometimes life’s going to hit you in the head with a brick. Don’t lose faith – From CEO Steve Jobs

Dịch: Đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu bạn. Đừng đánh mất niềm tin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *